หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ช่วยเหลือ อาจารย์ผู้สอน
http://www.easysoftsolution.com

อาจารย์ผู้สอน


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 2554  ( อาจารย์ผู้สอน 23 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 25 คน )
 
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นางอุษารัตน์ โสภารัตน์  
นางกานดา ก้าวสัมพันธ์  
นางสาวสมศรี หนูทอง  
นางสุภาพร น้ำแก้ว  
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม  
นางสาวทิพย์ทิวา ชัยเพ็ชร  
นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  
นางดาวพร มัควัลย์  
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นางกานต์สินี ฉิมพลี  
นางสุวรรณี บุญชัย  
นางสายไหม หว่างสกุล  
นางมณฑา จริงจิตร  
นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์  
นางสาวเสาวณี ทองเกิด  
นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ  
นางศิรีรัตน์ คงช่วย  
นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น  
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ  
นางยุพา ชูเนตร์  
นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ  
นางสาวอัญญาพร ถาวรนิละ  


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 2555  ( อาจารย์ผู้สอน 26 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 96 คน )
 
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นางสาวสมศรี หนูทอง  
นางสุภาพร น้ำแก้ว  
นายวีระพงษ์ จงรักษ์  
นางบุณญพร รักเดชะ  
นางดาวพร มัควัลย์  
นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นางสาวทิพย์ทิวา ชัยเพ็ชร  
นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน  
นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ  
นางมณฑา จริงจิตร  
นางกานดา ก้าวสัมพันธ์  
นางอุษารัตน์ โสภารัตน์  
นางสาวเสาวณี ทองเกิด  
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม  
นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์  
นางศิรีรัตน์ คงช่วย  
นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น  
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ  
นางยุพา ชูเนตร์  
นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ  
นางสายไหม หว่างสกุล  
นางสุวรรณี บุญชัย  
นางกานต์สินี ฉิมพลี  
นางสาวอัญญาพร ถาวรนิละ  


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 2556  ( อาจารย์ผู้สอน 24 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 96 คน )
 
นางสาวสมศรี หนูทอง  
นางดาวพร มัควัลย์  
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นายวีระพงษ์ จงรักษ์  
นางกานดา ก้าวสัมพันธ์  
นางอุษารัตน์ โสภารัตน์  
นางกานต์สินี ฉิมพลี  
นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ  
นางสายไหม หว่างสกุล  
นางยุพา ชูเนตร์  
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ  
นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  
นางสาวทิพย์ทิวา ชัยเพ็ชร  
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม  
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์  
นางสาวเสาวณี ทองเกิด  
นางศิรีรัตน์ คงช่วย  
นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น  
นางสุวรรณี บุญชัย  
นางสุภาพร น้ำแก้ว  
นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ  
นางมณฑา จริงจิตร  
นางสาวอัญญาพร ถาวรนิละ  


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น ห้อง 1,2,4/ 2557  ( อาจารย์ผู้สอน 9 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 75 คน )
 
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นางศิรีรัตน์ คงช่วย  
นางสุวรรณี บุญชัย  
นางสุภาพร น้ำแก้ว  
นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม  
นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์  
นางสาวเสาวณี ทองเกิด  


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น ห้อง 3/2557  ( อาจารย์ผู้สอน 7 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 21 คน )
 
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม  
นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์  
นางศิรีรัตน์ คงช่วย  
นางสุภาพร น้ำแก้ว  
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นางสาวเสาวณี ทองเกิด  


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 2558  ( อาจารย์ผู้สอน 3 ท่าน ) รายชื่อผู้เรียน ( 0 คน )
 
นายนิวัฒน์ เอียดชะตา  
นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์  
นายเฉลิม ขวัญดำ  

 CopyRight 2005 www.easyTrang.Com All Right Reserved. 
Contact Us : wichaind@hotmail.com